Български (Bulgarian) English

Посланието

„Защото огладнях и Ме нахранихте. Ожаднях и Ме напоихте. Странник бях и Ме прибрахте. Гол бях и Ме облякохте. Болен бях и ме посетихте. В тъмница бях и ме споходихте”.

Евангелие от Матей 25:35, 36